Khmer Apsara Illustration

Khmer Apsara Illustration

គំនូរ អប្សរា គឺជារូបភាពមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាបស់បានដោយមិនគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់និងរក្សាសិទ្ធដោយសហគមន៍សិល្បៈ Pinnerus ។ ការចែករំលែកប្រភពដោយឥតគិតថ្លៃនៃស្នាដៃសិល្បៈនេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកធនធានសិល្បៈនៅកម្ពុជានិងអាស៊ី។ សូមចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងផ្ដល់កិត្តនាមដល់ Pinnerus  និងម្ចាស់រូបភាព។ 
របៀបប្រើ: ដាក់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមក្នុងការងាររបស់អ្នកដើម្បីជួយគាំទ្រនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង

(https://www.pinnerus.com/2019/01/17/khmer-apsara-illustration/)

ស្នាដៃសិល្បៈដោយ៖ លោក ពៅ វិសាល

ចំណាំ៖ 

  • ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ
  • រាល់ការយករូបភាពទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត ឬក្លែងបន្លំជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានសុំ និងអនុញ្ញាតិពី Pinnerus នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់

English

Khmer Apsara illustration is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer and Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform.

Artwork by : Peov Visal

Pinnerus the art community free loyalty source and artwork.

Khmer Apsara Illustration
Transparency background
Khmer Apsara Illustration
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on google