Water splash Tif

water splash

water splash tif file កំចាយទឹក គឺជារូបភាពកាត់តរួចមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយមិនគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់និងរក្សាសិទ្ធដោយសហគមន៍សិល្បៈ Pinnerus ។ ការចែករំលែកប្រភពដោយឥតគិតថ្លៃនៃស្នាដៃសិល្បៈនេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកធនធានសិល្បៈនៅកម្ពុជានិងអាស៊ី។ សូមចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងផ្ដល់កិត្តនាមដល់ Pinnerus និងម្ចាស់រូបភាព។របៀបប្រើ: ដាក់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមក្នុងការងាររបស់អ្នកដើម្បីជួយគាំទ្រនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង(https://www.pinnerus.com/2019/02/22/water-splash-tif/) ស្នាដៃសិល្បៈដោយ: យិម ស៊ីវម៉េង ចំណាំ៖– ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ– រាល់ការយករូបភាពទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត ឬក្លែងបន្លំជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានសុំ និងអនុញ្ញាតិពី Pinnerus នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ EnglishWater splash TIF is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer … Read more

Norodom Sihanouk

norodom sihanouk

Norodom Sihanouk PNG free source downloadable. How to use: Credit to Pinnerus post link ( https://www.pinnerus.com/2018/10/11/norodom-sihanouk-2/ )and Author of this content. Pinnerus the art community free loyalty source and artwork.  

Norodom Sihanouk

Norodom Sihanouk

Norodom Sihanouk (Khmer: នរោត្តម សីហនុ; 31 October 1922 – 15 October 2012) was a Cambodian royal politician and the King of Cambodia. Download Norodom-sihanouk.png (2MB) How to use: Credit to Pinnerus post link (https://www.pinnerus.com/2018/10/01/norodom-sihanouk/) and Author of this content. Pinnerus the art community free loyalty source and artwork.

វិសាខបូជា VisakBochea

វិសាខបូជា/VisakBochea is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer or Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform. Copy this link to your poster : http://pinnerus.com/2018/04/28/វិសាខបូជា-VisakBochea Link Download: https://www.mediafire.com/file/3bba0zj2txq1j0j/%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%88%E1%9E%BC%E1%9E%801.psd

Tree Paint Vol.01

Tree Paint Vol.01 is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer or Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform. Copy this link to your poster :http://pinnerus.com/2018/04/12/Tree-Paint-Vol.01 Link Download … Read more

Angkor another perspective

Angkor another perspective Angkor Wat lies 5.5 kilometres (3.4 mi) north of the modern town of Siem Reap, and a short distance south and slightly east of the previous capital, which was centred at Baphuon. In an area of Cambodia where there is an important group of ancient structures, it is the southernmost of Angkor’s main sites. According … Read more