Khmer Apsara Illustration

Khmer Apsara Illustration

Khmer Apsara Illustration គំនូរ អប្សរា គឺជារូបភាពមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាបស់បានដោយមិនគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់និងរក្សាសិទ្ធដោយសហគមន៍សិល្បៈ Pinnerus ។ ការចែករំលែកប្រភពដោយឥតគិតថ្លៃនៃស្នាដៃសិល្បៈនេះក្នុងគោលបំណងចែករំលែកធនធានសិល្បៈនៅកម្ពុជានិងអាស៊ី។ សូមចែករំលែកនិងប្រើប្រាស់ដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងផ្ដល់កិត្តនាមដល់ Pinnerus  និងម្ចាស់រូបភាព។  របៀបប្រើ: ដាក់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមក្នុងការងាររបស់អ្នកដើម្បីជួយគាំទ្រនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង (https://www.pinnerus.com/2019/01/17/khmer-apsara-illustration/) ស្នាដៃសិល្បៈដោយ៖ លោក ពៅ វិសាល ចំណាំ៖  ប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃ រាល់ការយករូបភាពទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត ឬក្លែងបន្លំជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានសុំ និងអនុញ្ញាតិពី Pinnerus នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ English Khmer Apsara illustration is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer and Asian’s artwork resources. … Read more

Cambodian Royal Palace

Cambodian royal palace

Cambodian Royal Palace The Royal Palace of Cambodia stands still and face to the riverside of the Chaktomuk river in Phnom Penh, Cambodia. Reflecting of the bright yellow sun in the golden time and seeing birds are flying free with no cage belong to it. The cloudy sky contains the white yellow color to highlight … Read more

វិសាខបូជា VisakBochea

វិសាខបូជា/VisakBochea is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer or Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform. Copy this link to your poster : http://pinnerus.com/2018/04/28/វិសាខបូជា-VisakBochea Link Download: https://www.mediafire.com/file/3bba0zj2txq1j0j/%E1%9E%95%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%88%E1%9E%BC%E1%9E%801.psd

Palm Tree Vector

Palm Tree Vector is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer or Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform. Copy this link to your poster: http://pinnerus.com/2018/03/12/Palm-Tree-Vector Link Download: … Read more

Tree Paint Vol.01

Tree Paint Vol.01 is the one of free source provided and copyrighted by Pinnerus the art community. This sharing free source of this artwork in the purpose of sharing quality Khmer or Asian’s artwork resources. Please sharing and using credit to the author and Pinnerus platform. Copy this link to your poster :http://pinnerus.com/2018/04/12/Tree-Paint-Vol.01 Link Download … Read more

Alone Night In The Forest

Alone Night In The Forest រូបមួយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលវេលាមួយដែលបាននៅក្នុងព្រៃ ដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ លឺតែសំលេងសត្វយំ​ ខ្យល់បក់រំភើយៗ ត្រជាក់ស្រួល ព្រមទាំងបានដេកមើល ពពួកតារា ( Star ) នៅលើមេឃ ជាមួយទិដ្ឋភាពដល់ស្រស់ត្រកាល…

Angkor another perspective

Angkor another perspective Angkor Wat lies 5.5 kilometres (3.4 mi) north of the modern town of Siem Reap, and a short distance south and slightly east of the previous capital, which was centred at Baphuon. In an area of Cambodia where there is an important group of ancient structures, it is the southernmost of Angkor’s main sites. According … Read more

Cambodia Refugee Camp

Cambodia-Refugee-Camp

Cambodia Refugee Camp   Khao-I-Dang entrance, as seen from Thai National Hwy 348, May 1984. In the background is Khao-I-Dang Mountain; to the right is one of two water towers which stored water for the camp. Illustration by Meas Morkot Copyright to Pinn Design © 2017 design.pinn.asia Content reference to https://en.wikipedia.org/wiki/Khao-I-Dang Pinnerus the art community.